ชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ครั้งที่ 16 “วัฒนธรรมวิถี ประเพณียี่เป็ง”

ชุมชนร่วมใจลอยกระทงที่ มสธ. ปีที่ 16 นำวัฒนธรรมถิ่นภาคเหนือจัดงานสร้างความตระหนักรู้และความสนุกสนานแก่ผู้มาร่วมงาน ด้านนางนพมาศประจำปี สาวงามจากสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.คว้าสายสะพาย รางวัลขวัญใจมหาชนตกเป็นของสาวงามจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. รางวัลครอบครัวแต่งกายภาคเหนือร่วมงานครอบครัวสุขรัตน์ฤทธิ์คว้าเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บ. ส่วนกระทงสวยงามรักษ์โลก กรมที่ดินยังครองแชมป์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติด

เครือข่ายการจัดงานชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ถ่ายภาพร่วมกัน

อธิการบดีนำผู้มาร่วมงาน ร่วมลอยกระทงที่ มสธ.

บรรยากาศงานชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ครั้งที่ 16 “วัฒนธรรมวิถี ประเพณียี่เป็ง”

บรรยากาศงานชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ครั้งที่ 16 “วัฒนธรรมวิถี ประเพณียี่เป็ง”

ค่ำวันที่ 27 พ.ย. 66 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมกับ สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช  สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช  สหกรณ์ร้านค้า มสธ.จำกัด  สหกรณ์ออมทรัพย์ มสธ.จำกัด  กรมที่ดิน  บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  โรงเรียนอนุบาลจุติพร  โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร  โรงเรียนคลองเกลือ จัดงานลอยกระทงเป็นปีที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มี รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน โดยงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้บรรยากาศวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ “วัฒนธรรมวิถี ประเพณียี่เป็ง” เพื่อเชื่อมโยงจากการที่ มสธ. ได้จัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ พระอารามหลวงทางภาคเหนือ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยในงานลอยกระทงมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงสวยงามรักษ์โลก  การแสดงดนตรีลูกทุ่งและศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี การสาธิตทำโคมล้านนา เกมส์ช้อนไข่ทองคำ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร ซึ่งตลอดการจัดงานมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่ร่วมจัดงาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 การแสดงดนตรีลูกทุ่งและศิลปวัฒนธรรมจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

การประกวดนางนพมาศงานชุมชนร่วมใจ เชิดชูวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงที่ มสธ. ครั้งที่ 16 “วัฒนธรรมวิถี ประเพณียี่เป็ง”

น.ส.ภัทราวดี พลบุญ ผู้เข้าประกวดหมายเลข7 จากสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. รับรางวัลนางนพมาศ งานลอยกระทง มสธ. ประจำปี 2566

น.ส.สิริวิมล มนรัตน์ ผู้เข้าประกวดหมายเลข6 จากโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2566 ที่ มสธ.

น.ส.ยุวดี ปัดกอง ผู้เข้าประกวดหมายเลข1 จากกรมที่ดินรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2566 ที่ มสธ.

สำหรับผลการประกวดต่างๆ

การประกวดนางนพมาศ มีผู้เข้าร่วมประกวดจำนวน 10 คน ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางนพมาศได้แก่ น.ส.ภัทราวดี พลบุญ ผู้เข้าประกวดหมายเลข7 จากสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ น.ส.สิริวิมล มนรัตน์ ผู้เข้าประกวดหมายเลข6 จากโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร และรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ น.ส.ยุวดี ปัดกอง ผู้เข้าประกวดหมายเลข1 จากกรมที่ดิน นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งขวัญใจมหาชน ซึ่งผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลได้แก่ น.ส.รัชยา ชลวิถี ผู้เข้าประกวดหมายเลข8 จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.  

ส่วนการประกวดกระทงสวยงามรักษ์โลก มีหน่วยงานส่งเข้าประกวดจำนวน 6 หน่วยงาน รางวัลชนะเลิศได้แก่ กระทงจากกรมที่ดิน  รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ กระทงจากทัณฑสถานหญิงกลาง และรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

นอกจากนี้ยังมีเงินรางวัลสำหรับผู้ร่วมงานที่แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายท้องถิ่นทางภาคเหนือทั้งครอบครัว โดยครอบครัวที่ได้รับเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บ. ได้แก่ครอบครัวสุขรัตน์ฤทธิ์ และได้รับเงินรางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บ. ได้แก่ ครอบครัวชำนาญกิจ

ผู้แทนจากกรมที่ดินรับรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงรักษ์โลก  

ผู้แทนจากทัณฑสถานหญิงกลางรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดกระทงรักษ์โลก  

ผู้แทนจากสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การประกวดกระทงรักษ์โลก  

ครอบครัวสุขรัตน์ฤทธิ์ ได้รับเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บ. สำหรับผู้ร่วมงานที่แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายท้องถิ่นทางภาคเหนือทั้งครอบครัว มาร่วมงาน

ครอบครัวชำนาญกิจ ได้รับเงินรางวัลรองชนะเลิศ 5,000 บ. สำหรับผู้ร่วมงานที่แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายท้องถิ่นทางภาคเหนือทั้งครอบครัว มาร่วมงาน

การจัดงานลอยกระทงที่ร่วมกันจัดขึ้นมาโดยตลอด เพื่อร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์เผยแพร่ประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการพัฒนาบทบาทการเป็นศูนย์กลางเพื่อชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการของมหาวิทยาลัย และเป็นโอกาสให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

po002
iu0021
c001