มสธ.ร่วมกับสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย พัฒนาการจัดการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์

มสธ.ร่วมกับสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย พัฒนาการจัดการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์

เมื่อ 8 พ.ย. 2566 ที่ห้องประชุม1514 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการร่วมกันระหว่าง มสธ. กับ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย โดย รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มสธ. ที่กำกับดูแลงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามในบันทึกฯ กับ ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย  นายทวีศักดิ์ ชวนรุ่งเรือง เลขาธิการสมาคมฯ และนายกิตติ คำวิลัยศักดิ์ รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายการเงินและเหรัญญิก โดยมี ดร.สุรทิน ธัญญะผลิน รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา น.ส.วรณี วิชัยเมฆพัตร รองนายกสมาคมฯ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นายธนพล สัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ นายภูมิพิทักษ์ ศิลปศร ที่ปรึกษาสมาคมฯ  น.ส.อรุณวรรณ ทินกลิ่น ผจก.สมาคมฯ และ น.ส.พวงผะกา สงนวล ผู้ประสานงาน เข้าร่วมในพิธี  

ดร.ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มสธ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะศิริ ก้องวิริยะไพศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ.

คณะผู้บริหารสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการร่วมกันระหว่าง มสธ. กับ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจัย และบริการวิชาการร่วมกันระหว่าง มสธ. กับ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย

ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตร การจัดการธุรกิจ และการพยากรณ์ทางธุรกิจ และการตลาด ของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มสธ. โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ที่เน้นพัฒนาสมรรถนะผู้สำเร็จหลักสูตร มีศักยภาพตรงต่อความต้องการตามภาคส่วนงานต่างๆ เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไป

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

หลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13
Blue-Ocean-Themed-Wide-Presentation-2-1
7-67