นิเทศศาสตร์ มสธ. นำนักศึกษาปริญญาโท และเอก ดูงาน ปตท. สำนักงานใหญ่

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ที่ผ่านมา หลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดโครงการศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

ปตท. กล่าวต้อนรับ

โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. ได้นำนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกไปศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมการสื่อสารองค์กร ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความโดดเด่นด้านการสื่อสาร โดยมี ผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในฐานะประธานชุดวิชาสัมมนาเข้มเสริมประสบการณ์ดุษฎีบัณฑิต เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา กว่า 20 คน

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง รวมทั้งทีมวิทยากรที่ให้ความรู้ของ ปตท. ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดประสบการณ์จากการทำงานที่ประสบความสำเร็จในด้านนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรได้เป็นอย่างดี

นักศึกษา มสธ. ระดับปริญญาโท-เอก
ผศ.ดร.กานต์ บุญศิริ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

อนึ่ง ที่ผ่านมา มสธ.กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนานักสื่อสารรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล ในระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ. เป็นผู้ดำเนินการ

ทุน ปตท. 100ทุน เรียนปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ฟรีที่มสธ.

ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ เว็บไซต์ https://commarts.stou.ac.th/activity/ptt_x_stou หรือติดต่อมาที่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โทรศัพท์ 0 2504-8386, 0 2504 8351-3

ข่าว/ภาพ : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

royal-19122002
5-67
Blue Ocean Themed Wide Presentation