มสธ. ร่วมหารือกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมทำโครงการต่างๆ สร้างประโยชน์แก่ประเทศ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมหารือกับคณะผู้แทนจากองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ เพื่อจะสร้างโครงการความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศร่วมกัน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมหารือกับคณะผู้แทนจากองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆ เพื่อจะสร้างโครงการความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์แก่ประเทศร่วมกัน โดยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ นำคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ให้การต้อนรับ นายวิชานัน นิวาตจินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ณ ห้อง1514 อาคารบริหาร มสธ. ที่เดินทางมาประชุมหารือถึงแนวทางการทำความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาการจัดการสำรวจความเชื่อมั่นและพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับภาคเศรษฐกิจของประเทศ  ทั้งนี้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่มีอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะนักศึกษา จึงเชื่อว่าจะสามารถทำให้เกิดดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มีความแม่นยำมากขึ้น อันจะนำไปสู่ฐานข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป 

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ หารือกับ มสธ.ถึงแนวทางการสำรวจความเชื่อมั่นและพฤติกรรมผู้บริโภค

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ หารือกับ มสธ.ถึงแนวทางการสำรวจความเชื่อมั่นและพฤติกรรมผู้บริโภค

คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนฯ หารือความร่วมมือกับ มสธ. เพื่อร่วมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

และเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุม1514 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นายอนุศักดิ์ คงมาลัย รองประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.) ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค นำคณะเข้าร่วมประชุมหารือถึงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกี่ยวกับโครงการที่จะเป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็น การจัดการข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้ชุมชน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ นำคณะผู้บริหารในส่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ของคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนฯ หารือความร่วมมือกับ มสธ. เพื่อร่วมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ของคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนฯ หารือความร่วมมือกับ มสธ. เพื่อร่วมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

มสธ. ร่วมหารือกับเจียไต๋ บริษัทที่ดูแลด้านการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมสร้างโครงการสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้เมื่อวันที่​ 31​ ตุลาคม​ ที่ผ่านมา​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ ผู้อำนวยการสถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานอุทยานการศึกษาฯ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ยังได้ร่วมประชุมหารือกับ ดร.สุมิตรา กันตรง Assistant Vice President Strategic Partnership ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด และผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ของบริษัท เจียไต๋ จำกัด ถึงแนวทางการทำโครงการความร่วมมือการเปลี่ยนของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมของบริษัท เจียไต๋ จำกัด (อ้อมน้อย) เพื่อการจัดการขยะหรือของเหลือใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมและนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ชุมชนในการสร้างจิตสำนึกและการรักษาสิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วน

คณะ มสธ. ร่วมประชุมหารือกับผู็บริหารฝ่ายต่างๆของบริษัท เจียไต๋ จำกัด ประชุมหารือถึงแนวทางการทำโครงการความร่วมมือการเปลี่ยนของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะ มสธ. ร่วมประชุมหารือกับผู็บริหารฝ่ายต่างๆของบริษัท เจียไต๋ จำกัด ประชุมหารือถึงแนวทางการทำโครงการความร่วมมือการเปลี่ยนของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะ มสธ. ร่วมประชุมหารือกับผู็บริหารฝ่ายต่างๆของบริษัท เจียไต๋ จำกัด ประชุมหารือถึงแนวทางการทำโครงการความร่วมมือการเปลี่ยนของเสียจากภาคอุตสาหกรรมมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
News cover (4)
News cover พ.ย