สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

เมื่อเวลา 18 นาฬิกา 23 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยัง อาคาร 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในการพระพิธีธรรม สวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566

ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2477 ถึงแก่อนิจกรรม จากภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566

ช่วงชีวิตที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการการศึกษาไทย โดยเป็นผู้นำระบบการศึกษาทางไกล ที่ใช้สื่อประสม เช่น สื่อทางไปรษณีย์ มาใช้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษา จนกระทั่ง องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ยกย่องให้เป็นสถาบันต้นแบบของมหาวิทยาลัยเปิด ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นอกจากนี้ เป็นบุคคลแรกที่นำระบบสหกิจศึกษา หรือการจัดการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานนอกสถานที่ เข้ามาใช้ในประเทศไทย จนได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น “บิดาแห่งสหกิจศึกษาไทย”

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพเพื่อการศึกษา

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
News cover ก.ย
254422