ศวช.มสธ.กาญจนบุรี ประชุมร่วมสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

ผู้ร่วมประชมุร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา

ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. กาญจนบุรี, ชมรมบัณฑิต มสธ. กาญจนบุรี และชมรมบัณฑิต มสธ. สุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

คณะสมาชิกวุฒิสภา

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. กาญจนบุรี, ชมรมบัณฑิต มสธ. กาญจนบุรี และชมรมบัณฑิต มสธ. สุพรรณบุรี ร่วมประชุมกับสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี(ศิษย์เก่า มสธ.)ให้การต้อนรับ

การประชุมครั้งนี้เป็นโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง (สืบเนื่องจากการนำเสนอบทบาทของบัณฑิต มสธ. กับการพัฒนาชุมชนต่อคณะกรรมาธิการฯ) ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

เดิมเมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ข้อข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของชมรมนักศึกษาและชมรมบัณฑิต มสธ. กับการวิจัยชุมชนและการสร้างนักวิจัยชุมชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)

ในครั้งนี้คณะประชุมจึงได้เชิญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมโครงการ และลงพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวดสุพรรณบุรี

คณะสมาชิกวุฒิสภาประกอบด้วย
1. สว.วิทยา ผิวผ่อง (ประธานโครงการ)
2. สว.ลักษณ์ วจนานวัช
3. สว.พลเอกดนัย มีชูเวท
4. สว.ทพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย
5. สว.ทพญ.สุนี จึงวิโรจน์
6. สว.เฉลียว เกาะแก้ว
7. สว.พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
News cover ส.ค
566000001606501-e1676654959550