ผู้บริหารระดับสูงเครือข่ายการศึกษาระดับอุดมศึกษา โครงการ WiNs 4 ของกระทรวง อว. ศึกษาดูงานที่ มสธ.

คณะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (WiNS 4) ซึ่งจัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย นำผู้เข้าอบรมจำนวนกว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร มสธ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

คณะศึกษาดูงานรับฟังบรรยายเรื่องกระบวนการจัดทำข้อสอบและการจัดสอบของ มสธ.

ผู้บริหาร มสธ. ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายเรื่องกระบวนการจัดทำข้อสอบและการจัดสอบของ มสธ. ที่ห้องประชุม2605

ผู้บริหาร มสธ. ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายเรื่องกระบวนการจัดทำข้อสอบและการจัดสอบของ มสธ. ที่ห้องประชุม2605

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) หรือหลักสูตร WiNS รุ่นที่4 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันอุดมศึกษา องค์กรและหน่วยงานทางการศึกษาจากภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 40 คน เข้าศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร มสธ. ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายเรื่องกระบวนการจัดทำข้อสอบและการจัดสอบของ มสธ. ที่ห้องประชุม2605 จากนั้นคณะผู้เข้าอบรมได้เยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ที่อาคารบรรณสาร ชั้น2 และศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ณ อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของ มสธ.

โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือหลักสูตร WiNS รุ่นที่4 นี้ เป็นโครงการที่กระทรวง อว. ได้มอบหมายให้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ Triple Helix Cooperation Network (THCONET) ผนึกพลังประสานความร่วมมือ และเชื่อมโยงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.และหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาแนวคิดและกลยุทธ์การทำงานบนฐานเครือข่ายระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยกัน  

คณะผู้อบรมเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ที่อาคารบรรณสาร ชั้น2

คณะผู้อบรมเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ที่อาคารบรรณสาร ชั้น2

คณะผู้อบรมศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ณ อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของ มสธ.

คณะผู้อบรมศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ณ อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของ มสธ.

คณะผู้อบรมศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ณ อาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ของ มสธ.

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

ytrr88
092DB8B5-C03B-4882-A056-681A49C9D0D8
07.11