มสธ.ร่วมสร้างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งความสุข เพื่อการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมกับเครือข่ายการทำงานเพื่อส่งเสริมความสุขให้เกิดขึ้นในที่ทำงานจัดอบรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หลักสูตร ความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine To Happiness (AR2H) มหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์  มี ผศ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป เป็นประธานเปิดงาน มี รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยคณะเป็นวิทยากร มีบุคลากรเข้ารับการอบรมกว่า 43 คน

กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยโครงการการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศเพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน ร่วมกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินการจัดการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข หลักสูตรความก้าวหน้าการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน : Advanced Routine To Happiness (AR2H) สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและขีดความสามารถบุคลากรและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขทั่วประเทศด้วยการเพิ่มความรู้และทักษะการเป็นผู้นำ ตลอดจนสร้างเสริมคุณค่าบทบาทและศักยภาพของบุคลากร และ นักสร้างสุข สนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพ สภาวะแวดล้อม และความปลอดภัย รวมทั้งความพึงพอใจ ความผูกพันองค์กร และความสุขในการทำงาน นำไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในการบริหารจัดการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็น วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแห่งความสุข เพื่อการพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

NCSA-Cyber-Hygiene-Certificates-2022
Blue Ocean Themed Wide Presentation
hwn