มสธ. จัดอบรม The SMART Programme รุ่นที่2 และ THE UKPSF

มสธ. จัดอบรม The SMART Programme รุ่นที่2 และ THE UKPSF

วันที่ 20 – 22 ก.ย. 66 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสถานพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาทางไกล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบการศึกษาทางไกล “The SMART Programme รุ่นที่2 และ THE UKPSF” โดยหลักสูตรอบรมดังกล่าว ได้รับการยอมรับให้สามารถจัดอบรมได้จาก สถาบัน Advance HE ซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งของสหราชอาณาจักรอังกฤษที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในการศึกษาระดับอุดมศึกษา สนับสนุนวิธีการสอนตามหลักฐาน เมื่อผู้ผ่านเกณฑ์ของสถาบันก็จะมอบประกาศเกียรติบัตรเป็นการยอมรับความเป็นมืออาชีพสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย Higher Education Academy มาตรฐานยังเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติด้วย

การอบรมมี รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการอธิการบดี มสธ.เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมอาคารพิทยพัฒน์  มี ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับ Principal Fellow ของ THE UKPSF สถาบัน Advance HE ร่วมบรรยาย พร้อมคณะอาจารย์ที่ได้รับการยอมรับระดับ Senior Fellow และ Fellow อาทิ รศ.ดร.อิศรา ประมูลศุข อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)  ศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี อาจารย์ มสธ. ร่วมเป็นวิทยากร  มีผู้เข้าอบรมโดยเป็นอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวนรวม 60 คน แบ่งเป็นเข้าอบรม The SMART Programme รุ่นที่2 จำนวน 25 คน และ THE UKPSF จำนวน 35 คน

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

มอบประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร
ytrr88
News cover (1)