คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดูงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มสธ. 

คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มสธ. 

คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มสธ. 

คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มสธ. 

วันที่ 19 ก.ย. 66 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและสื่อสารการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวนกว่า 30 คน เดินทางมาเข้าศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมถึงงาน computer graphic สำหรับรายการโทรทัศน์ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษาของ มสธ. ให้การต้อนรับและบรรยายในหัวข้อศึกษาดูงานดังกล่าว ณ ห้องรับรองชั้น3 อาคาร EBPC ในโอกาสนี้คณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมอาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย (EBPC)

คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มสธ. 

คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มสธ. 

คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าศึกษาดูงานการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ มสธ. 

ภาพ : หน่วยถ่ายภาพ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

มอบประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร
Blue Ocean Themed Wide Presentation
aw3-1080x1920-pixel-01-scaled