รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับเกียรติเป็นประธานจัดการประชุมวิชาการเวทีสาธารณะนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13

รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับเกียรติเป็นประธานจัดการประชุมวิชาการเวทีสาธารณะนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “วิถีชีวิต วัฒนธรรม การเมือง และความยั่งยืน กับช่องว่างระหว่างวัย” จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง NT Grand Ballroom สถาบันพระปกเกล้าเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566

งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวเปิดงาน โดยมีนายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น ประธานนักศึกษา 4ส13 กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ใจความสรุปว่าหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13 นี้ เป็นผลผลิตทางวิชาการนำไปสู่ความเข้าใจบุคคลในแต่ละช่วงวัย ในมิติของวิถีชีวิต วัฒนธรรมการเมือง และความยั่งยืนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

4 หัวข้อหลักในการประชุมทางวิชาการ

1. “วิถีชีวิตกับช่องว่างระหว่างวัย”

2. “การเมือง กับความเห็นต่างระหว่างวัย”

3. “วัฒนธรรมและความยั่งยืน กับช่องว่างระหว่างวัย”

4. “ความยั่งยืน กับช่องว่างระหว่างวัย”

กิจกรรมที่รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับเกียรติเป็นประธานจัดงานนี้ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารของสถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

tyurrre001
Blue Ocean Themed Wide Presentation
มอบยา-รพ-อุ้มผาง