ผลงานวิจัย การพัฒนาแพลตฟอร์มปลาแห่งสยามฯ ของคณะวิจัย มสธ. รับรางวัลชมเชยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566”

ผลงานวิจัย การพัฒนาแพลตฟอร์มปลาแห่งสยามเพื่อเป็นศูนย์กลางตลาดอิเล็กทรอนิกส์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณะวิจัย มสธ. รับรางวัลเชยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566”

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ในพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023) ครั้งที่ 18 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ขึ้นรับเกียรติบัตรจาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในรางวัลชมเชยจากผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มปลาแห่งสยาม เพื่อเป็นศูนย์กลางตลาดอิเล็กทรอนิกส์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปลาสวยงาม “Thesiamfish.com” ซึ่งมี อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์  อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย  อาจารย์ ดร.สืบวงศ์ ชื่นสมบัติ และ อาจารย์ ดร.สิริกัญญา มณีนิล อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. เป็นคณะนักวิจัย และนำผลงานร่วมจัดแสดงในงาน การพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวมีแนวคิดสำคัญที่เน้นศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของผู้ขายและผู้ซื้อปลาสวยงาม ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนและขยายช่องทางธุรกิจ นำไปสู่การเป็นแหล่งรวบรวมซื้อ-ขาย และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับปลาสวยงาม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ทั้งนี้การได้รับรางวัลดังกล่าวของ มสธ.ในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้เข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติมาตลอด 18 ปี

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประธานพิธีปิดการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยในการจัดงาน และขอบคุณองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน

ผู้ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ และผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันในพิธีปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

อาจารย์ ดร.วชิระ พรหมวงศ์  อาจารย์ ดร.พิมพ์ประภา พาลพ่าย อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ. คณะนักวิจัยเรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มปลาแห่งสยาม เพื่อเป็นศูนย์กลางตลาดอิเล็กทรอนิกส์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปลาสวยงาม “Thesiamfish.com” ได้รับรางวัลชมเชยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

การจัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาตินับเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม การจัดงานในปีนี้ (Thailand Research Expo 2023) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลถ้วยรางวัลให้แก่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลประเภท Platinum Award และพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยศักยภาพสูง ในโอกาสนี้ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตร นิทรรศการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆภายในงาน การจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้อง ชั้น 22 และ 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างไทยยั่งยืน” มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า 1,000 ผลงาน จากหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศกว่า 200 หน่วยงาน ร่วมนำเสนอผลงาน

ผลงานวิจัยเรื่อง เรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มปลาแห่งสยาม เพื่อเป็นศูนย์กลางตลาดอิเล็กทรอนิกส์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปลาสวยงาม “Thesiamfish.com” ของ มสธ. ที่ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

ผลงานวิจัยเรื่อง เรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มปลาแห่งสยาม เพื่อเป็นศูนย์กลางตลาดอิเล็กทรอนิกส์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปลาสวยงาม “Thesiamfish.com” ของ มสธ. ที่ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

บรรยากาศงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

บรรยากาศงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

บรรยากาศงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

บรรยากาศงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

คลาวด์-1
News cover ม
News cover (4)