มสธ.จัดอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต “ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร” รุ่นที่ 24

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดกิจกรรมอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม 2566

กิจกรรมอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาระดับปริญญาโทจะได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม พบปะคณาจารย์และเพื่อน ๆ ที่มหาวิทยาลัย ของนักศึกษารุ่นที่ 24 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 165 คน คณาจารย์วิทยากรหลัก 11 ท่าน วิทยากรผู้ช่วย 11 ท่าน ผู้บรรยายภายนอก 3 ท่าน และเจ้าหน้าที่ 3 ท่าน

กิจกรรมอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรมุ่งเน้นการพัฒนามหาบัณฑิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ภาคการเกษตรในอนาคต

ตัวอย่างกิจกรรม นักส่งเสริมกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตโมเดล

กิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในกิจกรรมจะได้ฝึกฝนการเป็นผู้นำให้มีความอดทน ความพยายาม และความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ยังได้ฝึกการเสริมเติมกำลังใจให้ตนเองและทักษะด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นของนักส่งเสริม ฯ

การเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจะทำให้นักศึกษาได้พบเจอกับผู้สอนและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาและผู้สอนได้เจอกันนับตั้งแต่ลงทะเบียนเรียน ซึ่งกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นผู้ที่ใกล้สำเร็จการศึกษา กิจกรรมอบรมเข้มในครั้งนี้จะเป็นการสรุปรวมเนื้อหาทางวิชาการและเติมเต็มทักษะการปฏิบัติต่าง ๆ

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มสธ. เรียนทางไกล เรียนที่ไหนก็ได้ ไม่มีเหงา เรามีเพื่อนทั่วประเทศ

สนใจสมัครเรียน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

yuyyt
io543
News cover ก.ย