มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

มสธ.ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าเสาธงชาติ มสธ.

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมถวายพระพรชัยมงคล

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานของมหาวิทยาลัยถวายสัตย์ปฏิญาณฯ  และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมกัน

บุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

จากนั้นคณะบริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพร

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เปิดให้เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มสธ. และประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าอาคารบริการ มสธ. เป็นต้นไป

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
hwn
News cover ก.ย