ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดวังปลาจีด จังหวัดนครนายก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดวังปลาจีด อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 124 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 โดยทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนนี้เป็นครั้งที่ 3

โอกาสนี้ทรงรับฟังผู้อำนวยการโรงเรียนถวายรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สำหรับด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนพบนักเรียนมีภาวะเตี้ย แก้ไขปัญหาโดยจัดอาหารกลางวันที่มีโปรตีนเพิ่มมากขึ้น และจัดอาหารเสริมนม ส่วนนักเรียนที่มีภาวะอ้วน ส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายและให้ความรู้การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ

โอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง การคูณเลข กิจกรรมห้องพยาบาล สำหรับกิจกรรมห้องสมุด จัดเป็นมุมเฉลิมพระเกียรติ มุมหนังสือพระราชนิพนธ์ สารานุกรม และมุมหนังสือนิทาน ให้นักเรียนเลือกอ่านตามความสนใจ รวมทั้งจัดกิจกรรมอ่านหนังสือหน้าเสาธง ทำบันทึกรักการอ่าน และห้องสมุดเคลื่อนที่ เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และยังช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้มากขึ้น 

โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรร อามาตยมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก ได้มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนในดำเนินงานจัดสภาพแวดล้อมและการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดโรงเรียน

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

cover-final
ปี 67 ที่ มสธ
ข่าว มสธ.