สาขาศิลปศาสตร์ มสธ. จับมือเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานคร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครบ้านหนังสือร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานคร”

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครบ้านหนังสือร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานคร”
ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ พร้อมคณาจารย์ มสธ. และคณะวิทยากรฝึกอบรม

การอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายโสภณ สุดเอียด ผู้อำนวยการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมเป็นวิทยากร เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุดให้กับอาสาสมัครบ้านหนังสือและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพฯ และเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครบ้านหนังสือ ร่วมกับเครือข่ายห้องสมุด ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดชุมชนการอ่านและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อสร้างให้บ้านหนังสือเป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ สำหรับคนในพื้นที่

กิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ภาค ภาคเช้าเป็นหัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดีของเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานครและบ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร, การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครด้านบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการอ่าน และวัฒนธรรม, การพัฒนาเครือข่ายกิจกรรมเล่าเรื่องหลังการอ่าน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครบ้านหนังสือโดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสิริ เกษมสินธ์ วิเวกเมธากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี นวมถนอม คีมูระ และอาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ สันติสุภาพร ร่วมประจำกลุ่มกิจกรรม

ภาคบ่ายเป็นหัวข้อ การพัฒนาเครือข่ายการออกแบบภูมิทัศน์รอบบ้านหนังสือและการสร้างเครือข่ายการเกษตรในเมือง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริชาติ ดิษฐกิจ ผู้อำนวยการสถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มสธ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณฑริกา นันทา หัวหน้าคณะทำงานศูนย์เกษตรในเมือง มสธ. เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพโดย : ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

News cover พ.ย
Blue Ocean Themed Wide Presentation
royal-19122002