คณะผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเปิดกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมดูงานที่ มสธ.

คณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเปิดกวางตุ้ง ประเทศจีน เยี่ยมชมดูงานที่ มสธ.

วันที่ 13 ก.ค. 66 รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเปิดกวางตุ้ง (Guangdong Open University: GDOU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ในโอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาทางไกล และระบบการการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการอธิการบดี มสธ. ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเปิดกวางตุ้ง

รศ.ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิรักษาการอธิการบดี มสธ. ให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเปิดกวางตุ้ง

คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเปิดกวางตุ้งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาทางไกล และระบบการการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย

คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเปิดกวางตุ้งรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาทางไกล และระบบการการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย

คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเปิดกวางตุ้งถ่านภาพร่วมกับคณาจารย์ที่บรรยายเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการวิจัย การพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการศึกษาทางไกล และระบบการการเรียนการสอนในรูปแบบ e-learning ของมหาวิทยาลัย

คณะดูงานจากมหาวิทยาลัยเปิดกวางตุ้งเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
News-cover
Blue-Ocean-Themed-Wide-Presentation-1