นอกรั้ว มสธ. เดือนกรกฎาคม 2566

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีพประชาสัมพันธ์

สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

ร่วมกับ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมิน

เพื่อรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีพประชาสัมพันธ์

เสนอชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี พ.ศ. 2566

ส่งประวัติและผลงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ขอเชิญร่วมกุศลพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

ขยายเวลาถึง 24 กรกฎาคม 2566

สอบถาม โทร. 0 2310 8000 ต่อ 3760, 3764, 3768

ประกวดภาพถ่าย “วิทย์ติดเลนส์” SCIENCE IS OUT THERE

โครงการประกวดภาพถ่าย

พร้อมคำบรรยายวิทยาศาสตร์

“วิทย์ติดเลนส์”

SCIENCE IS OUT THERE

ชิงรางวัลมูลค่ากว่า

100,000 บาท

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2566

สอบถามโทร. 0 2577 9999 ต่อ 1472, 1475

ประกวด “อักษรสื่อชีวิต”

สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี

ร่วมกับ

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และ

สำนักพิมพ์ผีเสื้อปีกบาง

จัดโครงการ

“อักษรสื่อชีวิต” ประกวดต้นฉบับงานเขียนโดยคนพิการ เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเขียนสื่อสารชีวิต

สอบถามเพิ่มเติม คุณสโรชา กิตติสิริพันธ์ุ 089-329-9154

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำไมไทยจึงมีสองสภา”

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ

“ทำไมไทยจึงมีสองสภา”

ชิงเงินรางวัล

80,000 บาท

สอบถาม

โทร. 0 2831 9464

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 11 “การศึกษาในวิถีถัดไป : การเรียนรู้อย่างมีความหมาย สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ”

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ

นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 11

หัวข้อ

“การศึกษาในวิถีถัดไป : การเรียนรู้อย่างมีความหมาย สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ”

ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติมสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

โทร. 0 2288 5545

ขอเชิญบริจาคอวัยวะ กับสภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย ขอเชิญ บริจาคอวัยวะ

แบบออนไลน์

การประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษประจำปี 2566

รมสอบสวนคดีพิเศษ

ร่วมกับ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษประจำปี 2566

ชิงเงินรางวัล

100,000 บาท

พิพิธภัณฑ์ครุฑ

ธนาคารทหารไทยธนชาต

ขอเชิญชมนิทรรศการ

“มนุษย์ที่สมบูรณ์”

ตามรอยพญาครุฑ

ประกวดคลิปสั้นประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

ประกวดคลิปสั้นประกันสังคม

หัวข้อ “เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล”

หัวข้อ “อุ่นใจวัยเกษียณ”

ชิงเงินรางวัล

230,000 บาท

ส่งผลงาน วันนี้ถึง

31 กรกฎาคม 2566

สอบถามโทร. 1506

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

รับสมัคร
Blue Ocean Themed Wide Presentation
yiu55