มสธ.นำศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ร่วมสืบสาน​ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

มสธ.นำศิลปะการแกะสลักผักผลไม้ร่วมสืบสานงาน​ในการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 6 – 8 ก.ค. 66 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ส่งผลงานการแกะสลักผักและผลไม้ร่วมสืบสานอย่างสร้างสรรค์ ในนิทรรศการการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 “พหุวัฒนธรรมไร้พรมแดน ส่งเสริมสู่ระดับชาติ สร้างสรรค์สู่ระดับโลก” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพจัดงาน วันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 66 ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค มีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และ ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดงาน มีมหาวิทยาลัยเครือข่ายกว่า 10 สถาบัน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ร่วมจัดงาน

ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 7 ก.ค. 66 ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค

การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายได้บรรลุเจตนารมณ์ด้านการทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ มีการนำเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบการบรรยาย โปสเตอร์ การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ในระบบออนไลน์ การแสดงบนเวที และการจัดนิทรรศการภายใต้แนวคิดของดีบ้านฉัน

การแสดงศิลปวัฒนธรรมพิธีเปิดงาน การประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 7 ก.ค. 66 ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค

นายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา เชฟประจำศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมของ มสธ. ที่มีผลงานชนะเลิศ และ Popular Vote งานแม็คโครโฮเรก้าอคาเดมี ปี53 รางวัล Gold The Winner งาน Thai Fex Asia ปี54 และรางวัลเพชรพระนคร ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาคหกรรมศิลป์ ปี65 มาร่วมสร้างความตระหนักรู้และฝึกสอน​ โดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกสอนในบูธ มสธ. เป็นจำนวนมาก

ผู้ร่วมชมงานให้ความสนใจฝึกอบรมการแกะสลักผักและผลไม้ที่บูธ มสธ. ที่ร่วมออกนิทรรศการในการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 6 – 8 ก.ค. 66 ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค

ในโอกาสนี้เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมร่วมถึงการสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นำองค์ความรู้ด้านการแกะสลักผักและผลไม้ร่วมจัดนิทรรศการ โดย นายนิคม อิศรางกูร ณ อยุธยา เชฟประจำศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมของ มสธ. ที่มีผลงานชนะเลิศ และ Popular Vote งานแม็คโครโฮเรก้าอคาเดมี ปี53 รางวัล Gold The Winner งาน Thai Fex Asia ปี54 และรางวัลเพชรพระนคร ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาคหกรรมศิลป์ ปี65 มาร่วมสร้างความตระหนักรู้และฝึกสอน​ โดยมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกสอนในบูธ มสธ. เป็นจำนวนมาก และในโอกาสเดียวกันนี้ รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมด้วย ดร.จินตนา ปรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ร่วมทำหน้าที่เป็น commentator ผู้เสนอผลงานวิจัยในงาน

รศ.ดร.ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมด้วย ดร.จินตนา ปรัสพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่อง มสธ. ร่วมทำหน้าที่เป็น commentator ผู้เสนอผลงานวิจัยในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 วันที่ 6 – 8 ก.ค. 66 ณ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

092DB8B5-C03B-4882-A056-681A49C9D0D8
Blue Ocean Themed Wide Presentation
7-67