มสธ. MOU กับ มจล. ด้านการศึกษา และบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา และบริการวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงนามร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงนามร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และลงนามเป็นพยานทั้ง 2 ฝ่าย โดยฝ่ายมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และนางสาวรสลิน เทพวัลย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.จันทบุรี ลงนามเป็นพยาน ส่วนฝ่ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีรองศาสตราจารย์ ดร.จรสวรรณ โกยวานิชรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ลงนามเป็นพยาน

การดำเนินการข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา และบริการวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษา การวิจัย การฝึกอบรมและกิจกรรมทางวิชาการ รวมทั้งการสนับสนุนวิทยากร ที่มีความรู้ความสามารถ หรือผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนผลงานทางวิชาการร่วมกัน
  2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนเข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของแต่ละฝ่าย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน สนับสนุน กิจกรรมหรือโครงการของคณะ สาขาวิชา สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการของบุคลากร และนักศึกษาร่วมกัน
  4. เพื่อร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถตามภารกิจหลักของทั้งสององค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาด้านการศึกษา สนับสนุนการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการในการปฏิบัติภารกิจร่วมกัน

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะดำเนินการแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมสัมมนาระหว่างบุคลากรทั้งสองฝ่าย และร่วมกันพัฒนาบุคลากรทั้งสองฝ่าย โดยการส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา หรือบุคลากรระหว่างกันต่อไป

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue-Ocean-Themed-Wide-Presentation-2-1
นอกรั้ว มสธ.
mou-nakhon-ratchasima-rajabhat-university