มอบรางวัลบุคลากรผู้สร้างผลงานวิจัยดีในปี 2565 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่สร้างผลงานวิจัยที่ดีในปี 2565 โดยพิธีมีขึ้นวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องสารนิเทศ1 ชั้น4 อาคารบริหาร มีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลจำนวน 9 เรื่อง แบ่งเป็น

ผลงานวิจัยระดับดีมาก จำนวน 2 เรื่อง ประเภทผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคมและประเทศ ได้แก่

  1. เรื่อง เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู โดย รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม และ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ อาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  2. เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนในลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน โดย รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และคณะ

รศ.ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม อาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลผลงานระดับดีมาก ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 จากผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคมและประเทศ เรื่อง เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมอัจฉริยะเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับครู ซึ่งทำร่วมกับ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ อาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ผู้แทนคณะวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยภิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนในลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน เข้ารับรางวัลผลงานระดับดีมาก ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวจัดทำโดย รศ.ดร.สัจจา บรรจงศิริ อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และคณะ

ผลงานวิจัยระดับดี  จำนวน 7 เรื่อง

แบ่งเป็น ผลงานวิจัยด้านการศึกษาทางไกล 1 เรื่อง ได้แก่

เรื่อง การพัฒนาสื่อเสียงบรรยายภาพเพื่อการเรียนการสอนทางไกล สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นของ มสธ. โดย ผศ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี และ รองศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก อาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

และผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคมและประเทศอีก จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่

  1. เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.นนทบุรี โดย รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม และ รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์ อาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  2. เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน โดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และคณะ
  3. เรื่อง แนวทางการตลาดดิจิทัลของธุรกิจเภสัชภัณฑ์ในประเทศไทยภายใต้ความขัดแย้งระหว่างพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลโอกาสทางการค้า และการควบคุมจริยธรรมการตลาด โดย รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
  4. เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจบริการที่พักชั่วคราวที่ไม่เป็นโรงแรมในประเทศไทย โดย อาจารย์ ดร.วลัยวรรณ  มธุรสปรีชากุล  อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์
  5. เรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดที่มีรายได้ต่ำ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส และคณะ อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์     
  6. เรื่อง ธุรกิจการฉายภาพยนตร์และสังคมไทย พ.ศ. 2440-2561 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล  อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.เสกสรร อามาตย์มนตรี และ รองศาสตราจารย์อภิญญา สนกนก อาจารย์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รับรางวัลผลงานระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อเสียงบรรยายภาพเพื่อการเรียนการสอนทางไกล สำหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นของ มสธ.

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท หญิง ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม อาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รับรางวัลผลงานระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 จากผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคมและประเทศ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.นนทบุรี ซึ่งทำร่วมกับ รศ.ดร.บุญศรี พรหมมาพันธุ์

ผู้แทนคณะวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักในการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และเจ้าพระยาตอนบน เข้ารับรางวัลผลงานระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวจัดทำโดย รองศาสตราจารย์บำเพ็ญ เขียวหวาน อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ และคณะ

ผู้แทนนักวิจัยเรื่อง แนวทางการตลาดดิจิทัลของธุรกิจเภสัชภัณฑ์ในประเทศไทยภายใต้ความขัดแย้งระหว่างพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลโอกาสทางการค้า และการควบคุมจริยธรรมการตลาด เข้ารับรางวัลผลงานระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวจัดทำโดย รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.อโณทัย งามวิชัยกิจ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

อาจารย์ ดร.วลัยวรรณ มธุรสปรีชากุล อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์ รับรางวัลผลงานระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 จากผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคมและประเทศ เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลธุรกิจบริการที่พักชั่วคราวที่ไม่เป็นโรงแรมในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ ศรีสุขใส อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับรางวัลผลงานระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 จากผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคมและประเทศ เรื่อง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในจังหวัดที่มีรายได้ต่ำ ซึ่งทำวิจัยร่วมกับคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับรางวัลผลงานระดับดี ในพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2565 จากผลงานวิจัยวิชาการ พัฒนาสังคมและประเทศ เรื่อง ธุรกิจการฉายภาพยนตร์และสังคมไทย พ.ศ. 2440-2561

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีนโยบายส่งเสริมและสร้างบรรยากาศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยรวมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หนึ่งในกิจกรรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดขึ้นคือ โครงการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยประจำปี ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างบรรยากาศด้านการวิจัย และสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งได้จัดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลผลงานวิจัย แด่นักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยด้วย

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

1-1
yiu55
News-cover-3-2023