นอกรั้ว มสธ. เดือนเมษายน 2566

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

จัดประกวด

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2566

สมัครเข้าร่วม ตั้งแต่วันนี้ ถึง

31 พฤษภาคม 2566

สอบถามเพิ่มเติม 080 070 2999 (พัชรีนาถ)

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประกวดคลิปวิดีโอ

TIK TOK

รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566

ภายใต้หัวข้อ

“หยุดค้าคน”

ชิงเงินรางวัล

30,000 บาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 เมษายน 2566

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสาร

ระหว่างวัฒนธรรม (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศศ.ม. (นวัตกรรมบริการและการสื่อสาร

ระหว่างวัฒนธรรม)

M.A. (Service Innovation and Intercultural Communication)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่

1 มีนาคม – 21 เมษายน 2566

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสาร

ระหว่างวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปร.ด. (นวัตกรรมบริการและการสื่อสาร

ระหว่างวัฒนธรรม)

Ph.D. (Service Innovation and Intercultural Communication)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่

1 มีนาคม – 21 เมษายน พ.ศ.2566

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

ประกวดภาพถ่าย

จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล

ชิงเงินรางวัล

30,000 บาท

พร้อมโล่เกียรติคุณ

เปิดรับผลงาน ระหว่าง

8 มี.ค. – 8 พ.ค. 2566

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 20

ระหว่างวันที่ 24 มี.ค. – 26 มิ.ย. 2566

NIDA เปิดรับสมัครนักศึกษา

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 13

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เม.ย. 2566

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย และบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

14 พฤษภาคม 2566 เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รู้ก่อนเลือก คลิกที่นี่

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

กรมควบคุมโรค โดยกองโรคไม่ติดต่อ

ร่วมกับสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย

ประกวดคลิปวิดีโอ

หัวข้อ

“ควบคุมความดันโลหิต ยืดชีวิตให้ยืนยาว”

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า

20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่งผลงานได้ถึง

7 พฤษภาคม 2566

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
จัดโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”
รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2566

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

c001
Blue Ocean Themed Wide Presentation
Blue Ocean Themed Wide Presentation