นักศึกษานครราชสีมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

นักศึกษา มสธ. จังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 คณะนักศึกษาจากชมรมนักศึกษา มสธ. นครราชสีมา จำนวนกว่า 30 คน เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักบริการการศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชมรมนักศึกษา มสธ. นครราชสีมา ร่วมต้อนรับ

รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ.

รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ.

รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาพร้อมคณาจารย์ดูแลชมรมนักศึกษาจังหวัดนครราชสีมาร่วมต้อนรับคณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ.

คณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ. รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ.

ในโอกาสนี้คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของชมรมนักศึกษาจากสำนักบริการการศึกษา เรื่องแผนการศึกษาและสื่อการศึกษา ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบบริการการศึกษาในรูปแบบ On line ของมหาวิทยาลัยจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา เข้าเยี่ยมชมการผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ภายในอาคารผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (EBPC)  และรับรู้ข้อมูลสารสนเทศที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชประวัติและเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่7 โดยการเข้าเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารบรรณสาร สำนักบรรณสารสนเทศของมหาวิทยาลัย   

คณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ. รับฟังการบรรยายและเรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่อาคารผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของ มสธ.

คณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ. รับฟังการบรรยายและเรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาที่อาคารผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของ มสธ.

คณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ. รับฟังการบรรยายและเรียนรู้ที่ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ สำนักอาคารบรรณสารสนเทศ มสธ.

คณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ. รับฟังการบรรยายและเรียนรู้ที่ห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ณ สำนักอาคารบรรณสารสนเทศ มสธ.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการจัดตั้งชมรมนักศึกษา มสธ. ทุกจังหวัด รวมถึงต่างประเทศในบางประเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนคุณลักษณะที่ดีแก่นักศึกษา โดยเฉพาะในด้านของคุณธรรม จริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม และเป็นการสร้างเครือข่ายความสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกิจกรรมการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัย หรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

คณะนักศึกษาจากนครราชสีมาที่เข้าเยี่ยมชม มสธ. ถ่ายภาพหมู่ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่7 ที่ มสธ.

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
07.02
oiuu001