อธิการบดี ม.เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิกเข้าหารือความร่วมมือฯ กับ มสธ.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิกเยี่ยมชม มสธ. พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

Prof. Ho Chin Kuan อธิการบดี และ Prof. Ts. Dr. Murali Raman รองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก (APU) ชมอาคารสถานที่ต่างๆ ของ มสธ.

ผศ.ดร. กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อน Prof. Ho Chin Kuan อธิการบดี และ Prof. Ts. Dr. Murali Raman รองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก (APU) ในโอกาสเดินทางมาหารือทางวิชาการร่วมกับ มสธ.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา Prof. Ho Chin Kuan อธิการบดี และ Prof. Ts. Dr. Murali Raman รองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific University of Technology and Innovation (APU) ประเทศมาเลเซีย ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมพูดคุยหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักคอมพิวเตอร์ และสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับและร่วมหารือ ณ ห้องประชุม 1514 อาคารบริหาร

การหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มสธ. และ กับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก (APU)

การหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มสธ. และ กับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก (APU)

การหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มสธ. และ กับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก (APU)

การหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มสธ. และ กับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก (APU)

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

mou-pa-business-phuket-cover
ad001
News-cover-2