มสธ. รุกหนักสร้างสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางไกลเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอบรับการปฏิรูปมหาวิทยาลัยแบบพลิกโฉม เร่งดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคพลิกผัน และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บันทึกคลิปวิดีโอชุดวิชา 99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์

เตรียมต้อนรับการเปิดการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2565 วันที่ 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มอบหมายให้สำนักเทคโนโลยีการศึกษาดำเนินการผลิตสื่อการเรียนการสอน จัดระบบการเรียนรู้ออนไลน์สมบูรณ์แบบ และเตรียมระบบการสอนเสริมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางไกลแบบสะดวกเรียนและสะดวกรู้  

รองศาสตราจารย์ ดร.วฤษาย์ ร่มสายหยุด
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บันทึกคลิปวิดีโอชุดวิชา 99712 ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์

มสธ. อยากให้นักศึกษา ผู้เรียน และผู้ที่สนใจได้เชื่อมั่นในปณิธานของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนและขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคนด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกล สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสื่อการศึกษาได้ที่ช่องทาง STOU CHANNEL

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

news-stou-3-3-2566
mou-nakhon-ratchasima-rajabhat-university
yu0021 (1)