มสธ. มหาวิทยาลัยดิจิทัลขับเคลื่อนการเรียนรู้ไปทั่วโลก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอบรับพันธกิจของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. มุ่งเน้นการพัฒนากำลังคน สร้างความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้ความรู้ หล่อหลอมผู้นำในอนาคต และสร้างระบบนิเวศเพื่อเตรียมคนไทยให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดำเนินการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและย้ายการให้บริการต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปอยู่บนระบบคลาวด์ของ Amazon Web Services: AWS เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลและขับเคลื่อนการเรียนรู้ไปทั่วโลกอย่างกว้างขวาง โดยก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยได้จัดหาระบบโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ แล้วติดตั้งอยู่ภายในองค์กร ทำให้ไม่สามารถรองรับผู้ใช้งานทั้งนักศึกษา ผู้เรียนและบุคลากรจำนวนมากที่เข้ามาใช้งานพร้อม ๆ กันได้

กิจกรรมคุมสอบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีภารกิจสำคัญในการจะจัดการสอบเพื่อการวัดและประเมินผลการศึกษา จึงเป็นจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดยย้ายระบบการให้บริการนักศึกษาและผู้เรียนต่าง ๆ ไปยังระบบคลาวด์ เพื่อให้สามารถรองรับกับการจัดการสอบแบบออนไลน์ที่มีผู้เข้าสอบพร้อม ๆ กันให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่เพียงเท่านั้น มหาวิทยาลัยยังเร่งดำเนินการวางรากฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องให้สนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยนำซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนรู้และแอปพลิเคชันใหม่ ๆ มาให้บริการแก่นักศึกษา และผู้เรียนของมหาวิทยาลัยทั่วโลกมากกว่า 200,000 คน

  • STOU Elearning ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
  • STOU Library ห้องสมุด
  • STOU Media คลังสื่อ
  • STOU SISA Application แอปพลิเคชันสนับสนุนการเรียนรู้และข้อมูลนักศึกษา


กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จับมือ อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส ยกระดับการศึกษาไทยด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ อ่านข่าวเพิ่มเติม คลิกที่นี่

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
Blue Ocean Themed Wide Presentation
News cover ม