มสธ. กับ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อตอบสนองการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของชาติ เศรษฐกิจ และสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยบันทึกดังกล่าวเพื่อให้สถาบันการศึกษาทั้งสองได้ใช้ความร่วมมือทางวิชาการและประสานทรัพยากรในการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของชาติ และเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร มสธ. จังหวัดนนทบุรี

นายยิ่งศักดิ์ คำสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ (ซ้าย) และ รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา (ขวา)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม
รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้
รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
รักษาการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ และรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ นายยิ่งศักดิ์ คำสิงห์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  นายชัยวุฒิ สุวรรณเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เพื่อให้สถาบันการศึกษาทั้งสองได้ใช้ความร่วมมือทางวิชาการ และประสานทรัพยากรในการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของชาติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมทั้งสังคมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน อันเป็นการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ  ดังนี้

  1. เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษา
  2. ให้มีคณะทำงานประสานงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย และนักศึกษาเป็นสำคัญ
  3. ร่วมกันพิจารณานโยบายการจัดการศึกษา โครงการและกิจกรรม ที่นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันในด้านวิชาการ และการจัดการศึกษา
  4. ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีของสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
  5. ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

6. ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาด้านการแนะแนวทางการศึกษาประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา

7. ร่วมกันสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาแบบทดสอบให้ได้มาตราฐาน และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี ตลอดจนประโยชน์ที่เกิดแก่ชุมชน

8. ดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล และพัฒนามาตราฐานการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

9. เชื่องโยงความร่วมมือการใช้ และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในด้านวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้ง 2 คณะ จัดทำ MOU ร่วมกัน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร 1514 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

10. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี สนับสนุนนักศึกษา และบุคลากรที่มีความสนใจจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

11. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะจัดกิจกรรมบริการการศึกษาให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี โดยวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรีจะอำนวยความสะดวกด้านอาคารสถานที่ ตลอดจนบุคลากรด้านการบริการในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ

12. ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครนายก กลุ่มภาคตะวันออก 2 จะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนให้บริการด้านการศึกษา เพื่อสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ให้กับวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

จากความร่วมมือดังกล่าว ทำให้ทั้งสองสถาบัน ได้รับการพัฒนาทั้งนักศึกษา และบุคลากร ให้ได้ประโยชน์ทางความรู้ เกิดปัญา นำมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ่นตนเองให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป

ภาพหมู่ร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

ธีรพล ศรีเป๊ะบัว : ถ่ายภาพ

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

02-ยินดี
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
30.06