มสธ. ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป นำคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป นำคณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมพิธีทางพุทธศาสนา พิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในวันที่ 17 มกราคม 2566

พิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย ทรงทำนุบำรุงปกครองบ้านเมืองด้วยพระเมตตาธรรมต่อไพร่ฟ้า อาณาประชาราษฎร์ทรงสร้างสรรค์มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่สำคัญ ๆ ของชาติไว้อย่างอเนกอนันต์ มรดกของชาติที่สำคัญที่สุดก็คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อประมาณปีพุทธศักราช 1826 อันเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยที่ใช้กันในทุกวันนี้
          นอกจากนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่าง ๆ เข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา พระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระองค์ท่านล้วนแต่เป็นการวางรากฐาน แห่งความเจริญไว้ให้แก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานมากว่า 718 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์
รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วิจัย และบริหารทั่วไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ดังที่ได้ประจักษ์ รัฐบาลและปวงชนชาวไทย จึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านเป็น “มหาราช” พระองค์แรกของชาติไทย และได้ร่วมกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านขึ้นไว้เพื่อสักการะ ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดสุโขทัย โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จากศาลพระแม่ย่าไปสถิต ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ แล้วทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่17 พฤศจิกายน พ.ศ.2528 โดยจังหวัดสุโขทัยได้จัดให้มีพิธีถวายบังคมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เป็นต้นมา นับแต่นั้นมาประมาณสามปีคือในเดือนธันวาคม พ.ศ.2531 สำนักงานสภาจังหวัดสุโขทัย ได้มีหนังสือเสนอต่อ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ขอให้มีการกำหนด “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ขึ้น โดยถือเอา วันที่ 17 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีและทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เป็น “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 

คณะผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการ และหัวหน้างาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะผู้ร่วมงานพิธี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นรูปพระแสงศรสามองค์เรียงกันภายใต้พระมหามงกุฏ นำมาประกอบกับส่วนยอดของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัย เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย จึงถือได้ว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับอิทธิพล เชื่อมโยงความสัมพันธ์มาจากกรุงสุโขทัย ก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป และขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับทุกคน ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นประจำทุก ๆ ปี

อักษรคำว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช” อาคารบริการ 1 ที่ทำการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ธีรพล ศรีเป๊ะบัว : ถ่ายภาพ      

ข้อมูล http://www.info.ru.ac.th/province/sukhotai/pday.htm

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation - 1
News cover ก.พ
c001