มสธ. ร่วมกับสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี พัฒนาและเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จัดประชุมวิชาการ Symposium เผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีในปี 2565

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ และรักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาฯ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ห้องแวนด้า แกรนด์ บอลลูม ชั้น 5 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมกับ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2565 โดยมีนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบนิทรรศการและการบรรยายของ อปท.ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ทั้งประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไป จำนวน 24 แห่ง ซึ่งจำแนกภารกิจออกได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านดิจิทัลและระบบสารสนเทศ 2) ด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก  3) ด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 4) ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมือง และการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “2 ทศวรรษรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีและก้าวต่อไปในอนาคต” ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมร่วมงานทั้งแบบ Onsite และ Online จำนวนมาก

การอภิปราย เรื่อง “2 ทศวรรษรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีและก้าวต่อไปในอนาคต” 

ผู้ร่วมประชุมวิชาการ Symposium เผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีในปี 2565

สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. จัดการมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานและการประชุมตามหัวข้อสำคัญ ๆ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความตั้งใจในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะของท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีผลงานนวัตกรรมท้องถิ่นที่ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. เป็นสถาบันการศึกษาที่ปรึกษาในการตรวจประเมินรางวัล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ และรักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ ของ มสธ. เป็นหัวหน้าคณะที่ปรึกษาฯ โดยครั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมการประเมินรางวัล จำนวนทั้งสิ้น 421 แห่ง และมีการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีได้รับรางวัล จำนวน 271 แห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และที่ 3 ในแต่ละประเภทรางวัล รวมจำนวน 24 แห่ง

ผู้ร่วมประชุมวิชาการ Symposium เผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีในปี 2565

จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ทำให้เห็นถึงศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พร้องทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นที่โดดเด่นเหมาะสมแก่การยกย่องให้เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จและสร้างแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จึงได้มีการจัดประชุมทางวิชาการ (Symposium) “สองทศวรรษรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและก้าวต่อไปในอนาคต” เพื่อถอดบทเรียนและเผยแพร่ผลงานที่ทรงคุณค่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลบริหารจัดการที่ดี โดยการนำเสนอผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีทั้ง 24 แห่งในวันนี้จำแนกเป็น 4 ด้าน คือ

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการภายในงาน

ด้านดิจิทัลและระบบสารสนเทศ

(1) เทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

(2) เทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

(3) เทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

(4) เทศบาลตำบลป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

(5) เทศบาลตำบลโนนสะอาด อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

(6) องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

จ.แม่ฮ่องสอน

(7) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการภายในงาน

ด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

(1) เทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

(2) เทศบาลตำบลแม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน

(3) องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

(4) องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีษะเกษ

(5) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการภายในงาน

ด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

(2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

(3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

(5) เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

(6) องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

นิทรรศการภายในงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมือง

(1) เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

(2) เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

(3) เทศบาลเมืองน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน

(4) เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

(5) เทศบาลตำบลทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

(6) เทศบาลตำบลร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

นิทรรศการภายในงาน

ภาพโดย : ภาคภูมิ ช่างเรียน

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
Blue Ocean Themed Wide Presentation
รับสมัคร