มสธ. ร่วมใจสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมใจถวายพระพร

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมจัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดพิธีสวดมนต์บูชาธรรม อธิฐานจิต ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์

ตามแถลงการณ์จากสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 นั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมใจกันสวดมนต์บูชาธรรม โดยอัญเชิญบทสวด “โพชฌังคปริตร” อธิฐานจิตถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปพร้อมกับการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Zoom ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานพิธีถวายแจกันดอกไม้ และกราบบังคมทูล ใจความว่า

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในนามของ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่มาร่วมชุมนุม พร้อมเพรียงกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ล้วนมีความเป็นห่วง ที่ได้รับทราบว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร 

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ต่อมหาวิทยาลัย  สุโขทัยธรรมาธิราช และทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการศึกษา ทรงได้รับปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และด้วยพระปรีชาสามารถด้านการศึกษา มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช  ได้ทูลเกล้าถวาย ปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระองค์ทรงมีความวิริยะ อุตสาหะ มีพระจริยวัตรอันงดงาม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพสกนิกรชาวไทย

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวาย พระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาล อภิบาลและประทานพรให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป 

 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

บุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมใจสวดมนต์
บุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมใจสวดมนต์
บุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รวมใจตั้งจิตอธิฐาน
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงนามถวายพระพร
รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงนามถวายพระพร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ได้ที่ ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจร OSS อาคารบริการ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ถวายพระพร

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

บาส1
NPO-Payment-WebBaner-1024x400px
ytt0021