“รับน้อง ฉลองพี่” ระหว่างพี่บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาใหม่

ชมรมบัณฑิตและชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “รับน้อง ฉลองพี่” เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างพี่บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ชมรมบัณฑิต มสธ. นครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “รับน้อง ฉลองพี่” ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับน้องใหม่เข้าสู่รั้วเขียว-ทอง และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มสธ.ที่สำเร็จการศึกษา กิจกรรมมุ่งเน้นให้นักศึกษา มสธ. รุ่นพี่และรุ่นน้องได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนและการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของ มสธ. และรับฟังข้อแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนให้ประสบผลสำเร็จจากอาจารย์แนะแนวการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คุณณัฐภัสสร โชติสุต
เลขาธิการสมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
กล่าวเปิดงาน
คุณพัชรี วิริยะพงษ์
ประธานชมรมบัณฑิต มสธ.นครราชสีมา
กล่าวรายงาน
คุณประยงค์ ประทุมวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
กล่าวต้อนรับ

สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช
และอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา

กิจกรรม “รับน้อง ฉลองพี่” เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาทุก ๆ ปี โดยมีความมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายนักศึกษา มสธ. โดยร่วมกลุ่มรุ่นพี่เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลรุ่นน้องในด้านการเรียนให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคี กิจกรรม “รับน้อง ฉลองพี่” มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบันที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ศิษย์เก่า มสธ. บัณฑิตใหม่ รุ่นที่ 35, 36, 37 และ 38 และผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อกับ มสธ. ทั้งหมด 134 คน เริ่มต้นด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญตามวัฒนธรรมอีสานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันที่ให้ได้รับการผูกข้อต่อแขนและรับคำอวยพรจากคณาอาจารย์

รำบายศรีสู่ขวัญ
ผู้ข้อต่อแขน

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยได้ เพื่อให้บริการด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนอย่างเต็มรูปแบบ มีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อย่างสะดวกสบาย เกิดการเรียนรู้ที่มีความสุข เรียนทุกที่ ทุกเวลา และสำเร็จการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้เรียน กิจกรรม “รับน้อง ฉลองพี่” ได้เรียนเชิญอาจารย์อรนุช กาญจนประกร หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มาแนะนำวิธีการเรียนกับ มสธ. ให้ประสบผลสำเร็จทั้งการวางแผนการเรียน การดำเนินชีวิต การติดต่อและการเข้ารับการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย

อาจารย์อรนุช กาญจนประกร
หัวหน้าฝ่ายแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
แนะแนวเทคนิคการเรียน มสธ.
กิจกรรมสำรวจความต้องการของตนเอง
สัมภาษณ์การวางแผนการเรียนให้ประสบผลสำเร็จจากบัณฑิต มสธ.
กิจกรรมแนะนำตนเอง
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษา บัณฑิตและนักศึกษา ร่วมกันร้องเพลงสุโขทัยสามัคคี

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

2567-ยกเลิก
Blue Ocean Themed Wide Presentation
News cover ก.ย