มสธ. วางพานพุ่ม วันรัฐธรรมนูญ ถวายราชสักการะสดุดี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัย ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2565  ณ อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษกของมหาวิทยาลัย ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายราชสดุดี เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

หน่วยงานภายนอก ร่วมสักการะบูชา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอปากเกร็ด และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด สถานีตำรวจภูธรอำเภอปากเกร็ด กรมที่ดิน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และชมรมราชพฤกษ์

หน่วยงานภายนอก ถวายพานพุ่มพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ได้แก่ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาการ สำนักบัณฑิตศึกษา สำนักคอมพิวเตอร์ สำนักทะเบียนและวัดผล สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด ชมรมบัณฑิตพยาบาล มสธ. ชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดกรุงเทพฯ ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดกรุงเทพฯ ชมรมบัณฑิต มสธ. จังหวัดนนทบุรี ชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนนทบุรี

วันรัฐธรรมนูญเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 การประกาศใช้รัฐธรรมนูญดังกล่าวทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากคณะราษฎรและระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย ทำให้ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญที่กำหนด เช่น การเคลื่อนไหวทางการเมือง การแสดงความคิดเห็น การเลือกนับถือศาสนา หรือการประกอบอาชีพ

คณะผู้บริหาร มสธ. สักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

นับตั้งแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาแล้วทั้งหมด 20 ฉบับ โดยฉบับปัจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จัดพิธีถวายราชสักการะสดุดีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 บริเวณอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก มสธ. ในวันที่ 10 ธันวาคม เป็นประจำทุก ๆ ปี

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
Blue Ocean Themed Wide Presentation
ข่าว มสธ.