รับรองคุณวุฒิหลักสูตรของ มสธ.

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรจำนวน ๑ หลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการจัดการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยหลักสูตรดังกล่าวสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดยผู้สำเร็จการศึกษาอาจบรรจุเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดว่าคุณวุฒิดังกล่าว เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้ในอัตราเงินเดือน คุณวุฒิ ปริญญาตรี ขั้น ๑๕,๐๐๐ – ๑๖,๕๐๐ บาท ตามที่ปรากฏในหนังสือที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ […]