คำแถลงการณ์ เรื่อง การเผยแพร่ข่าวกล่าวพาดพิงถึงคณะกรรมการการอุดมศึกษา

               ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวทางสื่อออนไลน์โดยกล่าวอ้างว่าการดำเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ดำเนินการไปแล้วนั้นเป็นการขาดธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรงและได้กล่าวพาดพิงข้อมูลในเรื่องการพิจารณาลงมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในเรื่องดังกล่าวว่าสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขาดธรรมาภิบาลอย่างร้ายแรง นั้น

               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอยืนยันว่า กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีข้างต้นนั้น เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ได้กระทำตามขั้นตอนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีตามกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่อง ที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระกรุณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลพร้อมชี้แจงในประเด็นปัญหาต่างๆ อย่างครบถ้วน รอบคอบ ปราศจากอคติ และมีพยานหลักฐานเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนประกอบการพิจารณา โดยการดำเนินการทุกขั้นตอนอยู่บนหลักการของกฎหมาย และให้ความสำคัญต่อพฤติการณ์และธรรมาภิบาลของผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งอธิการบดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นการธำรงไว้ซึ่งหลักธรรมาภิบาล
ในมหาวิทยาลัย

               ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเนื้อหาสาระของการเผยแพร่ข่าวในสื่อออนไลน์ข้างต้น มหาวิทยาลัยเห็นว่ามีการกล่าวอ้างข้อมูลที่สำคัญที่มีชั้นความลับของทางราชการ ซึ่งหากข้อมูลตามการเผยแพร่ข่าวข้างต้น ไม่เป็นความจริงย่อมเกิดความเสียหายต่อกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างร้ายแรง ดังนั้น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงได้ขอความอนุเคราะห์เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับทางราชการและเพื่อความเป็นธรรมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต่อไป

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วันที่ 17 เมษายน 2567

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

dokjan-banchaing-game
คำแถลงการณ์ กรณี อำนาจในการเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งอธิการบดี (2)
yuyyt