คำแถลงการณ์ เรื่อง ข้อเท็จจริงกรณีการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุน

    ตามที่ได้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยผ่านช่องทางสื่อในหลายช่องทางนั้น มหาวิทยาลัยขอยืนยันว่า เรื่องที่มีการกล่าวตามสื่อนั้นไม่เป็นความจริง ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายกับมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการถูกต้องตามกระบวนการและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการแล้ว

    มหาวิทยาลัยขอเรียนว่า การดําเนินการในการนําเงินรายได้ไปลงทุนในระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นไป
ตามที่กฎหมายกำหนดกรอบอำนาจให้ดำเนินการได้  โดยได้ดำเนินการตามอำนาจที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา 11 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2521 ประกอบกับ ข้อ 42 (8) และ ข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 และข้อ 42 (9) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565

            ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเคยได้ชี้แจงประเด็นต่างๆ ที่มีการกล่าวถึงสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามการนำเสนอข่าวไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแล้วหลายครั้ง อีกทั้ง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เคยรับทราบและชี้แจงเรื่องนี้ผ่านทางสื่อของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ชี้แจงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย


บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

uytt9987
Blue Ocean Themed Wide Presentation (1)
ข่าว มสธ.