แบบสำรวจการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัย กรุณาตอบแบบสำรวจการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมการปรับปรุงเว็บไซต์ ได้ที่ :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj8gxK2FQkkp3oufQ1ml0xTXOMud6lwLmjqR5ifKl13WGzyQ/viewform

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จัดทำโดย  สถานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
uy0021
334055095_204069478958886_2770925426098452954_n