สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดสัมมนาเพิ่มสมรรถนะบุคลากร พัฒนางาน เพื่อการขับเคลื่อนสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงการสัมมนาภายในเพื่อพัฒนางานและปรับปรุงระบบงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปี 2566-2570 ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 – 16:00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดสัมมนาในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ โดยมีบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หนึ่งในการพัฒนางานและปรับปรุงระบบงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปรับโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และการบริหารจัดการงานตามกลุ่มงานด้านการให้บริการของสำนักเทคโนโลยีศึกษา ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ “สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ผสานเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต”

เป้าหมายสำคัญของการจัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหา จนสามารถสังเคราะห์เทคนิควิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ให้ก่อเกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกศูนย์ฝ่าย สามารถจัดทัพบุคลากรให้รองรับงานใหม่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมอาศัยเกมเป็นฐานการเรียนรู้ (Game-based learning) แนวคิดการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะที่จำเป็นในการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามโจทย์ที่ท้าทายที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ  และสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

การสัมมนาภายในของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการเพื่อสอดคล้องตามภารกิจการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ที่มีความคาดหวังให้เกิดการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านของการ Upskill และ Reskill มิติที่เป็น Soft Skill อาทิ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริหารจัดการเวลา ทักษะความยืดหยุ่นและการปรับตัว ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการมีทัศนคติเชิงบวก เป็นต้น สิ่งเหล่านี้บุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษาจะได้รับผ่านการทำกิจกรรมที่จัดขึ้นในฐานต่าง ๆ ของเข้ารับการสัมมนา  ซึ่งการพัฒนาให้บุคลากรมีความพร้อมรองรับทุกการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรที่มั่นคงและยั่งยืน

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

uiyyy001
รับสมัคร
royal-19122002