มสธ.ร่วมบริจาคน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เกาะเกร็ด จ. นนทบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดีนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มอบน้ำดื่มปาริชาตซึ่งเป็นน้ำดื่มของมหาวิทยาลัย ขวดขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 6,000 คน แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยพื้นที่เกาะเกร็ดเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมสูงอย่างหนักเป็นระยะเวลานานกว่า 2 สัปดาห์ และปัจจุบันยังต้องเผชิญเหตุน้ำท่วมสูงอยู่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้มีนางสาวสุพัตรา เกตุเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่7 พร้อมคณะผู้นำชุมชนเป็นผู้รับมอบ ณ ท่าเรือปากเกร็ด โดยจะนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในชุมชนเกาะเกร็ดต่อไป

บทความโดย

ข่าวที่น่าสนใจ

Blue Ocean Themed Wide Presentation
News cover ก.พ.-มี
Blue Ocean Themed Wide Presentation