อธิการบดีส่งสารอวยพรปีใหม่

ขอให้มีความสุขกาย สุขใจ สุขภาพแข็งแรง ก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตโดยเร็ว วารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมส่งความสุขผ่านคำอวยพรปีใหม่ให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อความว่า “ ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2566 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจนพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทานอำนวยพรให้ท่าน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความสุขกายและสุขใจ สุขภาพแข็งแรง ตลอดจนเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และที่สำคัญขอให้ประสบความสำเร็จ เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยเร็ว ” วันขึ้นปีใหม่ หรือวันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็นวันแห่งการเริ่มต้นและเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้ทบทวนตัวเองกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านมาตลอดทั้งปี ทั้งความสุข ความทุกข์ ความสำเร็จ ความผิดหวังหรือความล้มเหลว วันขึ้นปีใหม่จึงเป็นนิมิตหมายอันดีให้ทุกคนจะได้วางแผนการดำเนินชีวิตและการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป กิจกรรมสำคัญที่นิยมทำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้แก่ การปฏิบัติพิธีกรรมตามศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม การตกแต่งหรือประดับประดาบ้านเรือนให้สวยงาม การจัดเลี้ยงสังสรรค์หรือรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัว ญาติ หรือเพื่อน การขอพรจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ การมอบของขวัญหรือส่งคำอวยพร การท่องเที่ยวหรือหยุดพักผ่อน […]