มสธ. แนะแนวศึกษาต่อน้อง ๆ รร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ในชื่องาน Horwang Non House Of Learning เปิดบ้านหลังที่ 2 ของลูกรัก ปีการศึกษา 2565 ภายใต้แนวคิด “หอวังนนท์ก้าาวทันกระแสโลก พลิกโฉมการเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพของผู้เรียนอย่างยั่งยืน” โดยมีสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ม.ต้น ม.ปลาย ก็เรียน มสธ. ได้ แบบพรีดีกรี มสธ. ยึดมั่นในอุดมการณ์ “การกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางด้านการศึกษาให้ถ้วนทั่วทุกกลุ่มชน” จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการสอนต่าง ๆ โดยไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่ เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาสำหรับประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา ได้เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มวิทยฐานะส่งเสริมความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังนั้นนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงสามารถเข้าศึกษาเรียนล่วงหน้าแบบพรีดีกรี ในชื่อโครงการสัมฤทธิบัตร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ เมื่อสอบผ่านชุดวิชาใดจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้ในชุดวิชานั้น ๆ และสามารถโอนชุดวิชาที่สอบผ่านเข้าในหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของ มสธ. ได้ […]