มสธ. ร่วมใจบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 บุคคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ร่วมใจกันบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ ห้องสุโขทัย อาคารอเนกนิทัศ