มสธ. ร่วมกับสำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี พัฒนาและเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จัดประชุมวิชาการ Symposium เผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีในปี 2565

เมื่อวันที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ห้องแวนด้า แกรนด์ บอลลูม ชั้น 5 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมกับ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี จัดประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2565 โดยมีนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานมีกิจกรรมสำคัญได้แก่ การนำเสนอผลงานทั้งในรูปแบบนิทรรศการและการบรรยายของ อปท.ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ที่ 2 และ ที่ 3 ทั้งประเภทดีเลิศ ประเภทโดดเด่นและประเภททั่วไป จำนวน 24 แห่ง ซึ่งจำแนกภารกิจออกได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านดิจิทัลและระบบสารสนเทศ 2) ด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก  3) ด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 4) ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมือง และการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “2 […]