“รับน้อง ฉลองพี่” ระหว่างพี่บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาใหม่

ชมรมบัณฑิตและชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “รับน้อง ฉลองพี่” เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างพี่บัณฑิต นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ชมรมบัณฑิต มสธ. นครราชสีมา ร่วมกับ ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “รับน้อง ฉลองพี่” ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับน้องใหม่เข้าสู่รั้วเขียว-ทอง และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มสธ.ที่สำเร็จการศึกษา กิจกรรมมุ่งเน้นให้นักศึกษา มสธ. รุ่นพี่และรุ่นน้องได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนและการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของ มสธ. และรับฟังข้อแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนให้ประสบผลสำเร็จจากอาจารย์แนะแนวการศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กิจกรรม “รับน้อง ฉลองพี่” เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาทุก ๆ ปี โดยมีความมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายนักศึกษา มสธ. โดยร่วมกลุ่มรุ่นพี่เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลรุ่นน้องในด้านการเรียนให้ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคี กิจกรรม “รับน้อง ฉลองพี่” มีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักศึกษาใหม่ […]