คำชี้แจง เรื่องการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหาร

คำชี้แจง เรื่อง การนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนบริหาร ***************************************************************** สืบเนื่องจากวิกฤตในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินและรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ลดลงจากจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ลดลงอย่างมาก สภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบให้คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน(ชื่อในขณะนั้น) ได้พิจารณานำเสนอแนวทางและแผนการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับในรูปแบบต่าง ๆ เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ โดยคำนึงถึงความเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงินแก่มหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น ต่อมาสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบกรอบการลงทุนและนโยบายการลงทุน รวมถึงเห็นชอบการคัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 4 บริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ดังนั้นการดำเนินการในเรื่องการนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปลงทุนจึงเป็นการดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายให้อำนาจไว้ และก่อนดำเนินการในเรื่องการลงทุนมหาวิทยาลัยได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาคม มสธ. ได้รับรู้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยมีการหารือไปยังกรมบัญชีกลาง และส่งร่างสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคลให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาตามระเบียบของทางราชการด้วยแล้ว              ทั้งนี้ จากการนำเงินรายได้ไปลงทุนหาผลประโยชน์นั้น จะมีคณะกรรมการบริหารเงินรายได้และทรัพย์สิน (ชื่อในปัจจุบัน) เป็นผู้กำกับและดูแลการดำเนินงานภายใต้ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส โดยคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงในการลงทุนและผลตอบแทนที่เหมาะสมกับฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย เงินลงทุนเริ่มต้นมาจากเงินฝากประจำที่ครบกำหนดในปี พ.ศ. 2562 จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท มีการเพิ่มการลงทุนเป็นระยะ ๆ ในปี พ.ศ. 2563 จำนวนเงิน 500 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 1,500 ล้านบาท […]