มสธ.เข้าพบปะหน่วยงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เข้าพบและเยี่ยมเยียนผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาในสถานประกอบการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด เป็นหนึ่งในสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายในการให้การสนับสนุนการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย การพบปะครั้งนี้เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาการบริการการศึกษาในสถานประกอบการต่อไป ในโอกาสนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิตซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้วย

แบบสำรวจการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัย กรุณาตอบแบบสำรวจการใช้งานเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่อไป ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมการปรับปรุงเว็บไซต์ ได้ที่ :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj8gxK2FQkkp3oufQ1ml0xTXOMud6lwLmjqR5ifKl13WGzyQ/viewform ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ จัดทำโดย  สถานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มสธ.ส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มกลไกทางด้านการศึกษา โครงการความร่วมมือ​ฯ กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด (รุ่นที่ 2)

พนักงานบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด​ ในโครงการความร่วมมือ​ฯ​ รุ่นที่1 สำเร็จการศึกษา​ มสธ. พร้อมเป็นแบบอย่างให้รุ่นที่ 2 ได้เดินตาม เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) โดยสาขาวิชาวิทยาการจัดการ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มสธ. กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้ารับการปฐมนิเทศ ณ ห้อง 234 อาคารสัมมนา 2 ของมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิน ชินะโชติ ประธานกรรมการประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. กล่าวต้อนรับ โครงการความร่วมมือดังกล่าวของทั้ง 2 หน่วยงาน จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มกลไกทางด้านการศึกษาให้แก่พนักงานในบริษัทเซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ซึ่งรุ่นที่ […]

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดสัมมนาเพิ่มสมรรถนะบุคลากร พัฒนางาน เพื่อการขับเคลื่อนสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา จัดโครงการสัมมนาภายในเพื่อพัฒนางานและปรับปรุงระบบงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปี 2566-2570 ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 – 16:00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดสัมมนาในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ โดยมีบุคลากรสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง หนึ่งในการพัฒนางานและปรับปรุงระบบงานตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้ปรับโครงสร้าง กระบวนการทำงาน และการบริหารจัดการงานตามกลุ่มงานด้านการให้บริการของสำนักเทคโนโลยีศึกษา ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ “สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สร้างสรรค์สื่อทรงคุณค่า พัฒนาบุคลากรมืออาชีพ ผสานเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพในการทำงานและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” เป้าหมายสำคัญของการจัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ปัญหา จนสามารถสังเคราะห์เทคนิควิธีการแก้ปัญหาใหม่ ๆ ให้ก่อเกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกันโดยไม่แบ่งแยกศูนย์ฝ่าย สามารถจัดทัพบุคลากรให้รองรับงานใหม่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายผ่านรูปแบบการจัดกิจกรรมอาศัยเกมเป็นฐานการเรียนรู้ (Game-based learning) แนวคิดการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะที่จำเป็นในการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามโจทย์ที่ท้าทายที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ  และสนับสนุนการขับเคลื่อนสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล การสัมมนาภายในของสำนักเทคโนโลยีการศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการเพื่อสอดคล้องตามภารกิจการปฏิรูปมหาวิทยาลัย ที่มีความคาดหวังให้เกิดการพลิกโฉมสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านของการ Upskill และ Reskill มิติที่เป็น Soft Skill อาทิ […]

แจ้งความจำนงการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) มสธ. รุ่น 39 และ รุ่น 40

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอสำรวจผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (บัณฑิต มสธ. รุ่นที่ 39) และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (บัณฑิต มสธ. รุ่นที่ 40) ที่มีความจำนงในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจจะกำหนดการจัดพิธีดังกล่าวหลังเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากมหาวิทยาลัยทราบกำหนดการที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบทันที มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (บัณฑิต มสธ. รุ่นที่ 39) และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 (บัณฑิต มสธ. รุ่นที่ 40) แจ้งความจำนงว่าท่านประสงค์จะเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวหรือไม่ โดยตรวจสอบรายชื่อและแสดงความจำนงภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นี้เท่านั้น  การแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องกรอกข้อมูล 1) หมายเลขประจำตัวนักศึกษา และ 2) หมายเลขบัตรประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง (passport) และกดปุ่มดำเนินการต่อ

#STOUTikTok #มสธใครๆก็เรียนได้

มสธ. ขอเชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มสธ. ร่วมสนุกกับการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ #STOUTikTok #มสธใครๆก็เรียนได้ โอกาสดี ๆ มาถึงแล้วสำหรับสายสร้างสรรค์คอนเทนต์แนววิดีโอผ่านแอปพลิเคชัน TikTok กับกิจกรรม #STOUTikTok #มสธใครๆก็เรียนได้ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มสธ. ร่วมสนุกเพื่อชิงเงินรางวัล 10,000 บาท โดยมีกติกาการร่วมสนุกในกิจกรรม ดังนี้ 1) บันทึกคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ “การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียน มสธ.” โดยมีเนื้อหาการนำเสนอประกอบด้วย 1.1 บอกเหตุผลว่าทำไมต้องมาเรียนกับ มสธ. 1.2 เชิญชวนและแนะนำช่องทางการสมัครเรียนกับ มสธ.2) คลิปวิดีโอมีความยาวไม่เกิน 1 นาที3) อัปโหลดคลิปวิดีโอลง TikTok ของตนเองและแชร์แบบสาธารณะ4) ติดแฮชแท็ก #มสธใครๆก็เรียนได้ #STOUTikTok เกณฑ์การตัดสิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะคัดเลือกคลิปวิดีโอที่อัปโหลดลง TikTok ในระหว่างวันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยปฏิบัติตามกติกาข้างต้นและคลิปวิดีโอมียอดถูกใจสูงสุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ […]