ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายกเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดวังปลาจีด จังหวัดนครนายก
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
สาขาศิลปศาสตร์ มสธ. จับมือเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานคร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครบ้านหนังสือร่วมกับเครือข่ายห้องสมุดกรุงเทพมหานคร”

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ข่าวนักศึกษา

ข่าวทั่วไป

บทความ

ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก