Category: ข่าวทั่วไป

การนำเงินไปลงทุนกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จัดการกองทุน และการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการกระทำโดยมีอำนาจตามกฎหมายและชอบด้วยกฎหมาย