สอบปลายภาค 1/2565 ปริญญาตรี และสอบไล่ระดับบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาระดับปริญญาตรี และโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 120 รหัสรุ่น 651 ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ณ สนามสอบทั่วประเทศ และระบบการสอบออนไลน์ โดยมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบ ณ สนามสอบ จำนวน 38,244 คน และสอบออนไลน์ จำนวน 21,800 คน รวมนักศึกษาที่เข้าสอบทั้งสิ้น 60,044 คน พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสอบออนไลน์ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการสอบไล่ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2565 ผ่านโปรแกรม MS Teams ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยได้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษา ก1 ก2 และ ก3 เป็นรูปแบบใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จทางการศึกษา โดยรายละเอียด แผนการศึกษา ก1 และ […]

มสธ. ตรวจสอบผลการสอบออนไลน์ ภาคซ่อม ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ดำเนินการจัดออนไลน์ในการสอบซ่อมภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2564 ขณะนี้สำนักทะเบียนและวัดผลได้ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผลการสอบชุดวิชา 40101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ขอให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือ https://www.stou.ac.th/GRADE_R264/login.aspx มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชได้มุ่งพัฒนาการจัดสอบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้รองรับกับจำนวนผู้เข้าสอบออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น และจัดเตรียมช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาทุกคนได้เข้าสอบกับระบบสอบออนไลน์และบรรลุผลสำเร็จได้ด้วยดี กำหนดการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จัดสอบในวันที่ 28 – 29 มกราคม 2566 สำหรับนักศึกษระดับปริญญาตรี และผู้เรียนโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่นที่ 120 รหัสรุ่น 651 มีการจัดการสอบทั้งรูปแบบสอบสนามและสอบออนไลน์ แต่สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะมีการจัดสอบเพียงรูปแบบสอบออนไลน์เท่านั้น ขอให้นักศึกษาติดตามข้อมูลและสามารถศึกษารายละเอียดการสอบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ทั้งนี้นักศึกษาที่จะเข้าสอบออนไลน์จะต้องเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ กล้อง ไมโครโฟน และอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งทบทวนบทเรียนต่าง ๆ