Author: นิติ พานนาค

ข่าวทั่วไป
การนำเงินไปลงทุนกับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จัดการกองทุน และการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการกระทำโดยมีอำนาจตามกฎหมายและชอบด้วยกฎหมาย