Author: จิระศักดิ์ สุกใส

ข่าวทั่วไป
รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับเกียรติเป็นประธานจัดการประชุมวิชาการเวทีสาธารณะนักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 13